Památková obnova vilových zahrad založených v meziválečném období

Detailed information

Year:

2015

Place:

Brno

Language:

Czech

Number of pages:

87

ISBN:

978-80-7480-038-2

149 Kč

in stock

Buy

0 Kč

PDF 14,58 MB

Download

149 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Brno

Edice Odborné a metodické publikace, svazek 66

Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost (památkáře a projektanty) s praktickými postupy, uplatňovanými v procesu předprojektové a projektové přípravy obnovy kulturních památek zahradního umění, založených v meziválečné době 20. století. Metodika je rozšířena o kapitoly, jejichž cílem je seznámit uživatele metodiky s historickým vývojem vilové zahrady a charakteristikou vilových zahrad meziválečného období v Československu. Vlastní metodika je formálně strukturována do dílčích kapitol věnovaných získávání historických zdrojů k řešené problematice, terénnímu průzkumu a specifikám projektování obnovy díla. Publikace je určena zejména odborné veřejnosti – památkářům a projektantům, stanovuje postupy pro předprojektovou a projektovou přípravu obnovy historických zahrad, které byly založeny v meziválečném období. Poslouží však také vlastníkům a uživatelům památek zahradního umění, pro které rozšiřuje množství informací o přehled historického vývoje. S ohledem na sílící zájem o stavební a zahradní architekturu představuje předkládaná metodika novátorský počin, který přispěje ke správné interpretaci památek zahradního umění z meziválečného období a k účinnější aplikaci východisek pro předprojektovou a projektovou přípravu obnovy zahrad sledovaného období.

Tato odborná metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra moderní architektury v Brně vznikla v rámci projektu „Centrum obnovy památek architektury 20. století“ (COPA), jež byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Obsah:

Předmluva

 Metodická východiska

  •  Legislativa
  •  Mezinárodní dokumenty
  •  Oborové materiály

 Stručný historický úvod

 Vilová zahrada meziválečného období

  •  Vývojové proudy
  •  Charakteristika vilové zahrady
  •  Zahradní architekti meziválečného období

 Metodické pokyny

  •  Doporučené archivní průzkumy
  •  Doporučené terénní průzkumy
  •  Koncepce a projekční příprava obnovy

 Závěr

 Seznam použité související literatury

 Seznam publikací, které předcházely metodice a byly publikovány