Historie hradu

Čtěte historii hradního areálu od roku 1349 do současnosti.

Nejstarší historie:

K počátkům hradu je minimální množství archivních dokladů. Hrad byl pravděpodobně založen za Jana Lucemburského a to jako královské léno.

co je to královské léno?

= podmíněná držba půdy či úřadů.
Předání půdy či úřadu v léno bylo ideálním prostředkem pro udržení loajality svých nejbližších poddaných. "Nájemce" půdy nesl označení leník nebo vazal, jehož hlavním úkolem bylo poskytnutí vojenské nebo finanční pomoci svému lennímu pánovi.

První spolehlivá zmínka o hradu je z roku 1349 na listině vydané bratry z Rýzmburka - prvními známými majiteli hradu (pravděpodobně i staviteli). Stavba dle dosavadních průzkumů spadá nejpozději do období první poloviny 14. století. Dendrochronologický průzkum zjistil, že nejstarší dřevěný hradní prvek pochází z roku 1352.

co je to dendrochronologie?

= vědní obor zabývající se datováním dřevěných prvků určením roku pokácení stromu, ze kterého byly zhotoveny.

Stavební vývoj:

Nejstarší dochovanou stavbou areálu je dle dosavadních poznatků tzv. bergfrit - kruhová obranná věž střežící přístupovou cestu (stavěn asi na konci 13. století). Společně s touto věží byla postavena i obvodová hradba ohraničující prostor hradního vrcholku, která se z velké části nedochovala (část je dnes zakomponována v jedné straně zdiva konírny). V tomtéž období vznikla také v blízkosti bergfritu obytná část, základ současných tzv. Pluhovských domů. 
Brzy po roce 1352 začala být stavěna hranolová obytná věž, ale již v průběhu realizace bylo rozhodnuto o změně funkce na věž kaplovou. V závislosti na tom, pravděpodobně po roce 1356, byla zbudována reprezentativnější obytná věž, tzv. donjon obehnaný parkánovou zdí (jedná se o jeden z největších donjonů v Čechách). Tyto dvě věže (kaplová a obytná) byly původně propojeny hradbou. 

co je to bergfrit?

= obranná (útočištná - ve smyslu útočiště) věž kruhového půdorysu, umístěná obvykle v čele hradu. Místo, které bylo zpravidla nejdéle bráněno před útočníky.

bergfrit

co je to donjon?

= původně ve Francii rozšířený typ hradu tvořený rozlehlou věžovitou obytnou stavbou pravoúhlého půdorysu, později termín užíván pro obytnou věž (věžovitý palác) jakožto jednu ze součástí hradního areálu.

donjon

co je to parkán?

= prvek středověkého opevnění hradu a měst, prostor mezi hlavní hradbou a hradbou vnější - parkánovou. 

V roce 1406 přešel hrad z rukou chudnoucích Rýzmburků do rukou Oldřicha Zajíce z Házmburka, který panství prodává roku 1410 Jindřichovi z Plavna (původně saský rod, Jindřich IX. se oženil s dcerou Boreše z Rýzmburka a po r. 1370 se usadil jako Jindřich I. na Žluticku a Toužimsku a založil zde českou větev pánů z Plavna). 

Vrchol stavebního rozvoje hradu 

V roce 1495 získávají hrad Bečov Pluhové z Rabštejna. Bohatství tohoto rodu (plynoucí také z těžby cínu ve Slavkovském lese) se výrazně odrazilo ve stavebním vývoji hradního okrsku. Roku 1524 byly kaplová a obytná věž (donjon) spojeny do úrovně 1. patra tzv. tabulnicí. Před rokem 1547 byl přestavěn v renesančním duchu původní hradní palác s kuchyní (nacházející se u bergfritu, dnešní tzv. Pluhovské domy). Zřejmě někdy v tomto období bylo také dostavěno 2. patro spojovacího křídla. Zároveň došlo k modernizaci interiéru obytné věže (donjonu).   

co je to tabulnice?

Nová doba vyžadovala stále větší a reprezentativnější sály, které by mohly sloužit také jako jídelna, neboť společné stolování šlechty, rodinných příslušníků a dvořanů se stalo nedílnou součástí společenského života. Takovým důstojným interiérem se staly právě tabulnice. Někde jídelna plnila zároveň funkci společenského sálu, jinde se pod nebo nad tabulnicí nacházel tento sál samostatně (jako v případě Bečova). 

Po neúspěchu stavovského odporu proti Ferdinandu I. uprchl jeden z jeho představitelů a majitel Bečova Kašpar Pluh z Rabštejna do Saska a Bečov byl zkonfiskován. 

stavovské povstání proti ferdinandu I. 

= dlouhodobé spory českých stavů a krále vrcholí královským požadavkem vojenské pomoci proti protestantům ve Šmalkaldské válce, kterou vedl jeho bratr Karel V.
Disponovat brannou silou mohl král pouze v situacích krajní nouze, při ohrožení země a to pouze do 11. 11. V tomto případě mobilizace bez povolení zemského sněmu byla protiprávní. 

Na počátku třicetileté války došlo pro špatný technický stav k výraznému snížení bergfritu. Zároveň éra rezidenční funkce hradu s třicetiletou válkou končí. V roce 1641 proběhla stavební adaptace objektu pro potřeby hospodářského využití, které převažuje až do roku 1945.

Rodina Beaufort-Spontin vlastnila panství od roku 1813 do roku 1945. V tomto období byl odstřelen zbytek hradby mezi konírnou a kaplovou věží hradu, díky tomu se v severní stěně objevily četné trhliny ve zdivu. V 60. letech 19. století plánuje rodina rozsáhlou přestavbu celého areálu. Autorem projektu modernizace byl věhlasný architekt Josef Zítek. Vzhledem k finanční náročnosti byl plán realizován pouze ve zlomku, hradní okrsek zůstal nedotčen. 

Rozhodnutím ministerstva školství a kultury čj. 964/60 bylo určeno, že sbírka 38 000 předmětů shromážděných literátem Jiřím Karáskem ze Lvovic převedená pod správu Památníku národního písemnictví bude přesunuta na hrad Bečov. V této souvislosti vznikl také projekt k adaptaci budov hradního areálu, zejména Pluhovských domů, pro potřeby prezentace tohoto sbírkového fondu. Zůstal ovšem nerealizován. 

V závěru 20. století byl hrad nevyužitý, ale došlo ke zboření objektu mezi Pluhovskými domy a tabulnicí hradu.

Ve srovnání s ostatními hradními stavbami v České republice je bečovský hrad výjimečný mírou dochovanosti středověkého vzhledu a četných autentických prvků. 

 

Co se skrývá pod podlahou hradní kaple? 

Nálezy revizního průzkumu archeologa F. Prekopa z NPÚ Loket Vám formou 3D modelu přiblíží interiér hradní kaple Navštívení Panny Marie. Uvidíte místo, kde byl v letech 1945 - 1985 ukryt relikviář sv. Maura. Objevíte polohu sekundárního středověkého hrobu ze 16. století. Získáte informaci, že to stavitelé hradu ve 14. století neměli jednoduché a museli se vypořádat s obtížnými základovými podmínkami
Odkaz na 3D modely zde - Hradní kaple